اعلانات سایت

اطلاعیه برگزاری دروسی که محل کلاس آنها توحید خانه است به صورت مجازی

اطلاعیه برگزاری دروسی که محل کلاس آنها توحید خانه است به صورت مجازی

از مدیریت آموزش در
Number of replies: 0

ّبه اطلاع دانشجويان دانشكده معماري و شهرسازي و ساير دانشجوياني

 كه دروس عمومي و معارف خود را در اين دانشكده اخذ نموده اندمي رسانداز

 تاريخ 17 اسفند سال جاري لغايت 18 فروردين سال آينده كليه كلاسهايي 

كه محل تشكيل آنها ساختمان توحيد خانه است به دليل انجام امور عمراني 

به صورت مجازي برگزار ميگردد.لازم به ذكر است كارگاههاي واحد صبا مطابق 

برنامه آموزشي برقرار مي باشد.

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه هنر اصفهان