شیوه نامه آزمون های الکترونیکی(مجازی)

شیوه نامه برگزاری آزمون های الکترونیکی(مجازی)

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند شيوه_نامه_1401.pdf کلیک کنید.